ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ


Στην παρούσα σελίδα περιγράφονται οι όροι διαχείρισης του ιστότοπου όσον αφορά την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών που τον επισκέπτονται.

Η παρούσα γνωστοποίηση κοινοποιείται επίσης βάσει του άρθρου 13 του νομοθετικού διατάγματος αριθ. 196/2003 - Κώδικας περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων σε όσους αλληλεπιδρούν με τις διαδικτυακές υπηρεσίες της Gruppo Piazzetta S.p.A. , οι οποίες είναι προσβάσιμες με τηλεματική σύνδεση στη διεύθυνση http://nea-syllogh.piazzetta.it
Η γνωστοποίηση βασίζεται επίσης στη Σύσταση 2/2001 την οποία ενέκριναν, στις 17 Μαΐου 2001, οι ευρωπαϊκές αρχές για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, οι οποίες συνήλθαν στο πλαίσιο της Ομάδας που συστάθηκε με το άρθρο 29 της οδηγίας 95/46/ΕΚ, για τον καθορισμό ελάχιστων προδιαγραφών σχετικά με τη διαδικτυακή συλλογή προσωπικών δεδομένων και, ιδίως, των όρων, του χρονοδιαγράμματος και της φύσης των πληροφοριών που πρέπει να παρέχουν οι υπεύθυνοι για την επεξεργασία των δεδομένων στους χρήστες όταν αυτοί συνδέονται σε ιστοσελίδες, ανεξάρτητα από τον σκοπό της σύνδεσης.

Η Σύσταση καθώς και μια συνοπτική περιγραφή των στόχων της εμφανίζονται σε άλλες σελίδες αυτού του ιστότοπου.


Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η επίσκεψη του ιστότοπου συνεπάγεται την επεξεργασία δεδομένων σχετικών με πρόσωπα των οποίων η ταυτότητα είναι γνωστή ή μπορεί να εξακριβωθεί.
Υπεύθυνη για την επεξεργασία των δεδομένων τους είναι η εταιρεία Gruppo Piazzetta Via Montello 22 – 31011 Casella d’Asolo (Tv)


ΤΟΠΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η επεξεργασία των δεδομένων που αφορά τις διαδικτυακές υπηρεσίες αυτού του ιστότοπου πραγματοποιείται στη Marghera υπό τη μέριμνα εξωτερικού τεχνικού προσωπικού της Attiva S.p.A. Via Portenari, 21/23 30175 - Marghera VENEZIA.
Τα προσωπικά δεδομένα που παρέχονται από τους χρήστες οι οποίοι υποβάλλουν αιτήσεις πληροφοριών χρησιμοποιούνται με αποκλειστικό σκοπό την εκτέλεση της αιτούμενης υπηρεσίας ή παροχής και κοινοποιούνται σε τρίτους μόνο στην περίπτωση που κρίνεται απαραίτητο για τον σκοπό αυτόν.


ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΥΦΙΣΤΑΝΤΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ

Δεδομένα πλοήγησης

Τα συστήματα πληροφορικής και οι διαδικασίες λογισμικού που χρησιμοποιούνται για τη λειτουργία αυτού του ιστότοπου αποκτούν, κατά τη συνήθη λειτουργία τους, ορισμένα προσωπικά δεδομένα η μετάδοση των οποίων πραγματοποιείται αυτόματα κατά τη χρήση των πρωτοκόλλων επικοινωνίας του Διαδικτύου.

Πρόκειται για πληροφορίες που δεν συλλέγονται προκειμένου να συσχετιστούν με ενδιαφερόμενους των οποίων η ταυτότητα είναι γνωστή, αλλά που λόγω της ίδιας της φύσης τους, θα μπορούσαν, μέσω διαδικασιών επεξεργασίας και συσχέτισης με δεδομένα τα οποία κατέχουν τρίτοι, να επιτρέψουν την ταυτοποίηση των χρηστών.

Στην εν λόγω κατηγορία δεδομένων περιλαμβάνονται οι διευθύνσεις πρωτοκόλλου διαδικτύου (IP) ή τα ονόματα τομέα των υπολογιστών που χρησιμοποιούνται από τους επισκέπτες του ιστότοπου, οι διευθύνσεις URI (Uniform Resource Identifier) των αιτούμενων πόρων, η ώρα υποβολής του αιτήματος, η μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε για την υποβολή του αιτήματος στον διακομιστή (server), το μέγεθος του αρχείου που ελήφθη σε απόκριση, ο αριθμητικός κωδικός που δείχνει την κατάσταση της απόκρισης που δόθηκε από τον server (επιτυχής, σφάλμα κτλ.) και άλλες παράμετροι σχετικά με το λειτουργικό σύστημα και το υπολογιστικό περιβάλλον του χρήστη.

Τα δεδομένα αυτά χρησιμοποιούνται με αποκλειστικό σκοπό τη συγκέντρωση ανώνυμων στατιστικών πληροφοριών για τη χρήση του ιστότοπου και για τον έλεγχο της ορθής λειτουργίας του, και διαγράφονται αμέσως μετά την επεξεργασία τους. Τα δεδομένα αυτά θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν προς αναζήτηση ευθυνών σε περίπτωση υποθετικών αξιόποινων πράξεων στον κυβερνοχώρο εις βάρος του ιστότοπου.


Δεδομένα που παρέχονται εθελοντικά από τον χρήστη

Η προαιρετική, ρητή και εκούσια αποστολή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στις διευθύνσεις που αναφέρονται στον ιστότοπο αυτόν ή μηνυμάτων μέσω των δημοσιευμένων πλαισίων (form) συλλογής δεδομένων συνεπάγεται την επακόλουθη κατοχή της διεύθυνσης του αποστολέα, καθώς και των ενδεχόμενων άλλων προσωπικών δεδομένων που καταχωρούνται και τα οποία είναι απαραίτητα για την απάντηση των αιτημάτων. Συγκεκριμένες συγκεντρωτικές γνωστοποιήσεις θα παρατίθενται ή θα προβάλλονται προοδευτικά στις σελίδες του ιστότοπου οι οποίες προβλέπονται για ειδικές κατ' αίτηση υπηρεσίες.

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Πέρα από όσα προβλέπονται για τα δεδομένα πλοήγησης, ο χρήστης είναι ελεύθερος να παρέχει τα προσωπικά δεδομένα που περιέχονται στις φόρμες επικοινωνίας ή που επισημαίνονται σε επαφές με την Gruppo Piazzetta S.p.A. για αναζήτηση πληροφοριών ή άλλη επικοινωνία.

Η μη παροχή τους μπορεί να συνεπάγεται αδυναμία εκπλήρωσης του αιτήματος.

Για λόγους πληρότητας, υπενθυμίζεται ότι σε ορισμένες περιπτώσεις (που δεν υπόκεινται στη συνήθη διαχείριση αυτού του ιστότοπου) η αρμόδια αρχή μπορεί να ζητήσει δεδομένα και πληροφορίες σύμφωνα με το άρθρο 157 του ν.δ. αριθ. 196/2003, με στόχο τον έλεγχο της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων. Στις περιπτώσεις αυτές, η απάντηση είναι υποχρεωτική επί ποινή διοικητικών κυρώσεων.


ΟΡΟΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων πραγματοποιείται με αυτοματοποιημένα μέσα κατά το διάστημα που είναι αυστηρά αναγκαίο για την εκπλήρωση των στόχων για τους οποίους συγκεντρώθηκαν.

Τηρούνται συγκεκριμένα μέτρα ασφαλείας για την πρόληψη της απώλειας των δεδομένων, την αποφυγή της παράνομης ή ακατάλληλης χρήσης και της μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης.


ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ

Τα άτομα στα οποία αναφέρονται τα προσωπικά δεδομένα έχουν το δικαίωμα οποιαδήποτε στιγμή να λάβουν επιβεβαίωση της ύπαρξης ή μη αυτών των δεδομένων, καθώς και να λάβουν γνώση του περιεχομένου και της προέλευσής τους, να επαληθεύσουν την ακρίβειά τους ή να ζητήσουν τη συμπλήρωση, την ενημέρωση ή ακόμη και τη διόρθωσή τους (άρθρο 7 του ν.δ. αριθ. 196/2003).

Σύμφωνα με το παραπάνω άρθρο, ο χρήστης έχει το δικαίωμα να ζητήσει τη διαγραφή, τη μετατροπή σε ανώνυμη μορφή ή τον αποκλεισμό των δεδομένων των οποίων η επεξεργασία πραγματοποιήθηκε κατά παράβαση του νόμου, καθώς και να εκφράσει σε κάθε περίπτωση την αντίθεσή του, για θεμιτούς λόγους, στην επεξεργασία τους.

Οι αιτήσεις πρέπει να απευθύνονται στην Gruppo Piazzetta S.p.A., μέσω της αποστολής ηλεκτρονικού μηνύματος στη διεύθυνση info@piazzetta.it


P3P

Η παρούσα γνωστοποίηση περί απορρήτου είναι προβάλλεται αυτόματα από τα πιο πρόσφατα προγράμματα περιήγησης (browser) που εφαρμόζουν το πρότυπο P3P (“Platform for Privacy Preferences Project”) το οποίο έχει προταθεί από το World Wide Web Consortium (www.w3c.org).

Θα καταβληθεί κάθε προσπάθεια ώστε οι λειτουργικότητες αυτού του ιστότοπου να συνεργάζονται όσο το δυνατόν καλύτερα με τους μηχανισμούς αυτόματου ελέγχου του απορρήτου που διατίθενται σε ορισμένα προϊόντα τα οποία χρησιμοποιούνται από τους χρήστες.

Δεδομένου ότι η κατάσταση τελειοποίησης των αυτόματων μηχανισμών ελέγχου δεν συνεπάγεται αυτόματα την απουσία σφαλμάτων και δυσλειτουργιών, διευκρινίζεται ότι το παρόν έγγραφο, όπως δημοσιεύεται στη διεύθυνση http://nea-syllogh.piazzetta.it/privacy-policy αποτελεί την πολιτική απορρήτου (Privacy Policy) του ιστότοπου αυτού η οποία υπόκειται σε ενημερώσεις (παραμένουν οι διάφορες εκδοχές οι οποίες μπορούν να προβληθούν στην ίδια διεύθυνση).


ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΑ COOKIES

Τα cookies είναι γραμμές κειμένου που χρησιμοποιούνται για τον αυτόματο έλεγχο ταυτότητας, την παρακολούθηση των συνεδριών και την αποθήκευση συγκεκριμένων πληροφοριών οι οποίες αφορούν τους χρήστες που επισκέπτονται τον server της Gruppo Piazzetta S.p.A. Αναλυτικότερα, πρόκειται για συμβολοσειρές κειμένου μικρών διαστάσεων που αποστέλλονται από τον server της Gruppo Piazzetta S.p.A. σε έναν πελάτη web (συνήθως browser) και στη συνέχεια αποστέλλονται εκ νέου από τον πελάτη στον server (χωρίς να υποστούν τροποποιήσεις) κάθε φορά που ο χρήστης επισκέπτεται το ίδιο τμήμα του ίδιου δικτυακού τομέα. Τα cookies είναι συνεπώς μικρά αρχεία που ζητούν την άδεια του χρήστη για να αποθηκευτούν στον σκληρό δίσκο του υπολογιστή του. Μόλις δοθεί η συγκατάθεση, το αρχείο προστίθεται και το cookie βοηθά στην ανάλυση της επισκεψιμότητας του ιστότοπου από τους χρήστες (ανώνυμα και συγκεντρωτικά).


COOKIES ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΑΥΤΟΝ ΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ

Η χρήση cookies από την εταιρεία Gruppo Piazzetta, με καταστατική έδρα στη Via Montello, 22 31011 Casella d’Asolo - Treviso I, P.IVA 00200000263, κάτοχο του παρόντος ιστότοπου, εντάσσεται στην πολιτική απορρήτου της.


ΤΕΧΝΙΚΑ COOKIES ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ

α) Cookies σχετικά με δραστηριότητες αυστηρά απαραίτητες για τη λειτουργία του ιστότοπου και την παροχή της υπηρεσίας: Πρόκειται για cookies που έχουν στόχο να διασφαλίσουν την ομαλή πλοήγηση στον ιστότοπο. Στις περισσότερες περιπτώσεις πρόκειται για cookies συνεδριών.
β) Cookies στατιστικών που χρησιμοποιούνται απευθείας από το διαχειριστή του ιστότοπου για τη συλλογή πληροφοριών σε συγκεντρωτική μορφή: Πρόκειται για cookies που συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με τον αριθμό των χρηστών που επισκέπτονται τον ιστότοπο, τις σελίδες ή τα τμήματα σελίδων που προβάλλονται κατά κύριο λόγο και τις σελίδες από τις οποίες αποστέλλονται αναφορές δυσλειτουργιών. Οι πληροφορίες συλλέγονται σε ανώνυμη και συγκεντρωτική μορφή, χωρίς δυνατότητα συσχέτισής τους με τον μεμονωμένο χρήστη. Στις περισσότερες περιπτώσεις, πρόκειται για cookies που έχουν μέγιστη διάρκεια ζωής 400 μέρες.
Τα τεχνικά cookies δεν προϋποθέτουν την αποδοχή του χρήστη και για το λόγο αυτόν αποθηκεύονται αυτόματα μετά την πρόσβαση στον ιστότοπο και δεν χρησιμοποιούνται για άλλους σκοπούς.


COOKIES ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ

Όλα τα cookies εκτός από τα προαναφερθέντα τεχνικά cookies αποθηκεύονται ή ενεργοποιούνται μόνο κατόπιν ρητής συγκατάθεσης του χρήστη την πρώτη φορά που επισκέπτεται τον ιστότοπο. Η συγκατάθεση μπορεί να είναι γενικής μορφής, κατά την αλληλεπίδραση με το πλαίσιο της παρούσας σύντομης γνωστοποίησης που βρίσκεται στην αρχική σελίδα του ιστότοπου, σύμφωνα με τους όρους που αναγράφονται στο εν λόγω πλαίσιο (κατά το κλείσιμο του πλαισίου ή την επιλογή του κουμπιού OK ή την κύλιση στη σελίδα ή την επιλογή οποιουδήποτε στοιχείου της) ή επίσης μπορεί να δοθεί επιλεκτικά, σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται παρακάτω. Η συγκατάθεση αυτή διατηρείται καταχωρημένη σε περίπτωση επακόλουθων επισκέψεων. Ωστόσο, ο χρήστης διατηρεί πάντα τη δυνατότητα ανάκλησης εν όλω ή εν μέρει της συγκατάθεσης που έχει ήδη δώσει.


COOKIES ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ

Μέσω του παρόντος ιστότοπου εγκαθίστανται επίσης cookies των οποίων η διαχείριση τελείται από τρίτους. Στη συνέχεια εμφανίζονται ορισμένες υποδείξεις, καθώς και ένας σύνδεσμος προς την πολιτική απορρήτου και τη φόρμα αποδοχής καθεμίας από αυτές. Σε όλες τις περιπτώσεις, ο χρήστης μπορεί να δώσει τη συγκατάθεσή του ακόμη και κλείνοντας αυτήν τη σελίδα ή μεταβαίνοντας σε άλλη σελίδα του ιστότοπου.


COOKIES ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ

Χρησιμοποιούνται από τρίτους, σε συγκεντρωτική μορφή (ανώνυμες IP) για τη διαχείριση στατιστικών.
Ακολουθούν τα ονόματα των τρίτων που τα διαχειρίζονται και για καθέναν από αυτούς ο σύνδεσμος προς τη σελίδα όπου αναγράφονται οι πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων και όπου δίνεται η συγκατάθεση.


Google Analytics
Πολιτική για τα cookies και φόρμα αποδοχής στη διεύθυνση https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=gr

Google Maps
Η υπηρεσία Χάρτες Google παρέχει διαδραστικούς χάρτες που επιτρέπουν στους εκδοτικούς φορείς να συμπεριλάβουν διαδραστικούς χάρτες με δυνατότητα εξατομίκευσης εντός των δικών τους ιστοσελίδων. Ο παρών ιστότοπος μπορεί να χρησιμοποιεί τους Χάρτες Google, για να παρέχει αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με την τοποθεσία της έδρας της εταιρείας ή ενός συγκεκριμένου καταστήματος. Για την απενεργοποίηση της χρήσης cookies από τους Χάρτες Google, ακολουθήστε τις οδηγίες στη διεύθυνση: https://www.google.it/intl/gr/policies/technologies/managing/

Youtube
Πολιτική για τα cookies και φόρμα αποδοχής στη διεύθυνση
https://www.youtube.com/static?template=privacy_guidelines
https://www.google.com/settings/u/0/ads


ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ COOKIES

Οι αρχικές ρυθμίσεις των περισσότερων browser είναι τέτοιες, ώστε να επιτρέπουν αυτόματα τη αποδοχή cookies. Είναι, ωστόσο, δυνατό να τροποποιηθούν αυτές οι ρυθμίσεις και να αποκλειστεί η χρήση cookies μέσω των ρυθμίσεων του browser. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι διαχείρισης των cookies. Ο χρήστης μπορεί να καταφύγει στην οθόνη βοήθειας του browser που χρησιμοποιεί, για να επιλέξει ή να τροποποιήσει τις ρυθμίσεις του. Η απενεργοποίηση της χρήσης τεχνικών cookies ή/και cookies λειτουργικότητας μπορεί να προκαλέσει τη δυσλειτουργία του ιστότοπου ή/και να περιορίσει τις υπηρεσίες που παρέχονται από την Gruppo Piazzetta S.p.A.


ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ COOKIES ΑΠΟ ΤΟΥΣ BROWSER

Internet Explorer
Στον Internet Explorer, κάντε κλικ στην επιλογή «Εργαλεία» και, στη συνέχεια, «Επιλογές Internet». Στην καρτέλα «Προστασία προσωπικών δεδομένων», μετακινήστε τον κέρσορα προς τα πάνω για να αποκλείσετε όλα τα cookies ή προς τα κάτω για να τα αποδεχτείτε και, στη συνέχεια, επιλέξτε OK.

Mozilla Firefox
Μεταβείτε στο μενού «Εργαλεία» του προγράμματος και επιλέξτε το μενού «Επιλογές». Κάντε κλικ στο εικονίδιο «Απόρρητο», αποεπιλέξτε το πλαίσιο «Αποδοχή cookies» και επιλέξτε OK.

Safari
Στον browser της επιλογής, επιλέξτε το μενού «Τροποποίηση» και, στη συνέχεια, «Προτιμήσεις». Επιλέξτε «Απόρρητο». Επιλέξτε τη ρύθμιση «πάντα» στην επιλογή «Αποκλεισμός cookies» και κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ.

Google Chrome
Επιλέξτε το εικονίδιο μενού του Chrome στη γραμμή εργαλείων του browser. Επιλέξτε «Ρυθμίσεις». Επιλέξτε «Εμφάνιση σύνθετων ρυθμίσεων». Στην ενότητα «Απόρρητο», επιλέξτε «Ρυθμίσεις περιεχομένου». Στην ενότητα «Cookies», επιλέξτε «Αποκλεισμός ιστότοπων από τη ρύθμιση δεδομένων» και «Αποκλεισμός cookie τρίτων μερών και δεδομένων ιστότοπων» και, στη συνέχεια, επιλέξτε ΟΚ.

Αν χρησιμοποιείτε οποιονδήποτε άλλο browser, αναζητήστε στις ρυθμίσεις του τους όρους διαχείρισης των cookies.

ΓΙΑ ΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΟΥΜΕ