NEWSLETTER
Ενημέρωση περί προστασίας προσωπικών δεδομένων σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν.Δ/τος 196/2003


Εάν ο χρήστης επιθυμεί να εγγραφεί στην υπηρεσία newsletters e-mail του παρόντος ιστοτόπου, πρέπει να συναινέσει σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων που έχουν δοθεί για το σκοπό αυτό κάνοντας κλικ στο ειδικό πλήκτρο έγκρισης. Στην περίπτωση αυτή η διαχείριση των δεδομένων που έχουν χορηγηθεί θα πραγματοποιείται με γραπτά ή ηλεκτρονικά μέσα (ακόμη και με τη βοήθεια αυτοματοποιημένων ηλεκτρονικών οργάνων) προκειμένου να αποστέλλονται περιοδικά στην αναφερόμενη διεύθυνση e-mail ενημερωτικές ανακοινώσεις σχετικά με προϊόντα/υπηρεσίες/πρωτοβουλίες που προωθούνται από την εταιρία Gruppo Piazzetta S.p.A.

Il conferimento dei dati per tale finalità e il relativo consenso sono assolutamente facoltativi e l'eventuale diniego non comporterà alcuna conseguenza se non quella di non ricevere le newsletters. Una volta accettato l'utente potrà comunque revocare liberamente e gratuitamente il consenso (e quindi opporsi al trattamento) in ogni momento semplicemente cliccando sull'apposito spazio riportato nelle e-mail o scrivendo a info@piazzetta.it.
I dati potranno essere comunicati da Gruppo Piazzetta S.p.A. a organi pubblici, giudiziari e di polizia se necessario per adempiere ad obblighi di legge o di un regolamento o della normativa comunitaria e per far valere o difendere un diritto di Gruppo Piazzetta S.p.A., ed agli stessi soggetti ed ai loro legali se necessario per esercitare o difendere un diritto di Gruppo Piazzetta S.p.A..

Η χορήγηση των δεδομένων για τους σκοπούς αυτούς και η σχετική έγκριση είναι απολύτως προαιρετικές, ως εκ τούτου η ενδεχόμενη άρνηση δεν θα επιφέρει καμία συνέπεια πέρα από τη μη λήψη newsletters. Ο χρήστης μετά την αποδοχή του θα μπορεί σε κάθε περίπτωση να ανακαλεί ελεύθερα και χωρίς καμία δαπάνη την έγκρισή του (και κατά συνέπεια να εναντιωθεί στην επεξεργασία των δεδομένων) ανά πάσα στιγμή απλά κάνοντας κλικ στον ειδικό χώρο που υπάρχει στα e-mail ή απευθυνόμενος στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@piazzetta.it.
Τα δεδομένα θα μπορούν να ανακοινώνονται από την εταιρία Gruppo Piazzetta S.p.A. σε δημόσια, δικαστικά και αστυνομικά όργανα εφόσον είναι απαραίτητο για τη συμμόρφωση με έναν νόμο ή κανονισμό ή με κοινοτικό κανονισμό και για να ασκηθεί ή να προωθηθεί η προάσπιση ενός δικαιώματος της εταιρίας Gruppo Piazzetta S.p.A., και στους ίδιους τους χρήστες καθώς και στους νομικούς αυτών εφόσον είναι απαραίτητο για την άσκηση ή την προάσπιση ενός δικαιώματος της εταιρίας Gruppo Piazzetta S.p.Α.

Ειδικά μέτρα για την ασφάλεια υιοθετούνται και τηρούνται για την πρόληψη της απώλειας δεδομένων, της παράνομης ή ανάρμοστης χρήσης και της μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης σ' αυτά. Τα δεδομένα θα διατηρηθούν για μία περίοδο συμβατή με το σκοπό για τον οποίο γίνεται η επεξεργασία τους και σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς.
Η επεξεργασία των δεδομένων και η φύλαξή τους θα πραγματοποιηθεί από την εταιρία Gruppo Piazzetta S.p.A., σύμφωνα με το Ν.Δ/μα 196/03 και όλους τους ισχύοντες κανονισμούς (και κατά συνέπεια σύμφωνα και με τις αρχές της ορθότητας επιτρεπτότητας και διαφάνειας καθώς και της προστασίας της εμπιστευτικότητας και των δικαιωμάτων) και με λογικές που συνδέονται αυστηρά με τους σκοπούς οι οποίοι αναφέρονται στην παρούσα ενημερωτική ανακοίνωση.
Τα δεδομένα θα φυλάσσονται στις έδρες της εταιρίας Gruppo Piazzetta S.p.A. που ήδη αναφέρονται στην “Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων”.

Τα δεδομένα θα οργανώνονται και σε τράπεζες δεδομένων (βάση δεδομένων) ακόμη και πληροφορικής και η διαχείρισή τους θα γίνεται κατά συνέπεια από τα μέλη του επιτελείου της εταιρίας Gruppo Piazzetta S.p.A. στα οποία έχει ανατεθεί η επεξεργασία αυτών.

Η εταιρία Gruppo Piazzetta S.p.A. θα πραγματοποιήσει σχετικά με τα δεδομένα μόνον τις ενέργειες που είναι απαραίτητες για την επίτευξη του σκοπού που αναφέρεται στην συγκεκριμένη ενημερωτική ανακοίνωση.

Τα άτομα στα οποία αναφέρονται τα προσωπικά δεδομένα έχουν το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή να λαμβάνουν την επιβεβαίωση της ύπαρξης ή όχι των δεδομένων αυτών και να γνωρίζουν το περιεχόμενο και την προέλευση αυτών, να εξακριβώνουν την ακρίβεια ή να ζητούν την συμπλήρωση ή την ενημέρωσή τους, ή τη διόρθωση αυτών (άρθρο 7 του Ν.Δ/τος υπ' αρ. 196/2003). Σύμφωνα με το ίδιο άρθρο τα άτομα αυτά έχουν επίσης το δικαίωμα να ζητούν τη διαγραφή, την μετατροπή με ανώνυμη μορφή ή την εμπλοκή των δεδομένων η επεξεργασία των οποίων γίνεται κατά παράβαση του νόμου, καθώς και να εναντιώνονται, σε κάθε περίπτωση, για θεμιτούς λόγους, στην επεξεργασία αυτών. Τα αιτήματα αυτά μπορούν να απευθύνονται στην διεύθυνση e-mail info@piazzetta.it.

Κάτοχος της επεξεργασίας, σύμφωνα με το άρθρο 28, του Κώδικα περί προστασίας Προσωπικών δεδομένων, είναι η εταιρία Gruppo Piazzetta S.p.A. με νόμιμη έδρα στην οδό Via Montello, 22 - 31010 Casella d'Asolo (TV), δια του Νομίμου Εκπροσώπου της επί του παρόντος, το όνομα του οποίου θα δίδεται μετά από απλό αίτημα αποστελλόμενο στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@piazzetta.it.

Υπεύθυνος της επεξεργασίας, σύμφωνα με το άρθρο 29 του Κώδικα περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, σχετικά με τα δεδομένα που συλλέγονται μέσω του παρόντος ιστοτόπου είναι ο επί του παρόντος Διευθυντής Marketing του Gruppo Piazzetta S.p.A.. Ο ενδιαφερόμενος θα μπορεί να ζητά το όνομα του Υπεύθυνου, καθώς και τον πλήρη κατάλογο των ατόμων στα οποία έχει ανατεθεί η επεξεργασία των δεδομένων, με αίτημα αποστελλόμενο στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@piazzetta.it.

ΓΙΑ ΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΟΥΜΕ